Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 30 kwietnia 2019 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych - Przewodnicząca Komisji;

  2. Daniel Pietras - Referent w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji;

  3. Agnieszka Kraśniak – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – Członek Komisji;

  4. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji;

  5. Krzysztof Rudnicki – Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” – Członek Komisji.

§2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.

§4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska