Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 r.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2019 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zarządza, co następuje:

§1. W Zarządzeniu nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca  2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionym zarządzeniem nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 r. §2 otrzymuje nowe brzmienie:
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1. Monika Wilczyńska – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2. Paulina Pawłowska - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
3. Agnieszka Kraśniak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Przemysław Beta – przedstawiciel Policji
5. Iwona Brokmeier – przedstawiciel oświaty
6. Hanna Oleś – przedstawiciel ochrony zdrowia
7. Irena Perlik – przedstawiciel organizacji pozarządowej
8. Magdalena Kwiecień – przedstawiciel zespołu kuratorskiej służby sądowej
9. Jolanta Majewska – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) Burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, którego skład określa w/w ustawa. W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie  w sprawie oddelegowania nowego przedstawiciela w/w instytucji do pracy w Zespole zasadnym jest dokonanie zmiany członków Zespołu jak w zarządzeniu.

P. Pawłowska