Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lipca 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz.492, poz.801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • nr 352/1 o pow. 857 m2                                          -103.000 zł (sto trzy tysiące),

  • nr 352/6 o pow. 751 m2                                          -92.000 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące),

  • nr 352/7 o pow. 808 m2                                          -97.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy),

  • nr 355/1 i 352/8 o łącznej pow. 772 m2              -93.000 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące),

  • nr 356/4 o pow. 845 m2                                          -101.000 zł ( sto jeden tysięcy),

  • nr 362/1 o pow. 760 m2                                          -92.000 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące),

  • nr 362/3 o pow. 507 m2                                          -61.000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy),

  • nr 356/6 i 355/3 o łącznej pow. 917 m2              -110.000 zł (sto dziesięć tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 352/1, 352/6, 352/7, 355/1 i 352/8, 356/4, 362/1, 362/3, 356/6 i 355/3 położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, uchwałą nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług oraz pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak