Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń w następującej wysokości:

  • nr 549 o pow. 1620 m2                  -96.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),

  • nr 550 o pow. 1304 m2                  -81.000 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy),

  • nr 551 o pow. 1659 m2                  -98.000 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),

  • nr 552 o pow. 1283 m2                  -80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy),

  • nr 553 o pow. 1549 m2                  -92.000 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 549, 550 ,551, 552, 553 położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, uchwałą nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Izabela Ziemska-Walczak