Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 września 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością realizacji zadań:

 • opracowanie pomiarów widoczności na pięciu przejazdach kolejowo – drogowych w ciągach dróg gminnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju – 2 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej),

 • opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej związanej z budową chodnika w pasie drogi krajowej nr 31 Czepino - Gryfino – 15 990,00 zł (środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobiemyśl – 2 000,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawki – 987,11 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krzypnica – 1 500,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krajnik – 1 789,00 zł.

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zagospodarowania i doposażenia placu zabawa w m. Steklno – 5 000,00 zł.

 6. Koniecznością prawidłowego ujęcia środków dotyczących doposażenia obiektów sportowych i rekreacyjnych – 5 625,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją nr 338/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych, zmniejszono Gminie Gryfino dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 22 374,00 zł.

 2. Decyzją nr 344/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększono Gminie Gryfino dotację celową na realizację świadczenia „Dobry Start” – 350 000,00 zł.

 3. Decyzją nr 346/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększono Gminie Gryfino dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 83 650,00 zł.

 4. Koniecznością prawidłowego ujęcia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 328/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 100 000,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz