Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2019 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektorów gminnych  jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „dysponentami środków  budżetowych” do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy opracować zgodnie z:

 1. obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,

 2. obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,

 3. warunkami zawartych umów i porozumień.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok opracowuje się na podstawie:

 1. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku 2020 w wysokości 2,9%,

 2. stawek podatkowych, taryf, marż i opłat obowiązujących w dniu 01 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia 2020 roku,

 3. przewidywanego wykonania rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019. Wykonanie roczne powinno stanowić bazę wyjściową do projektu budżetu na 2020 r., z wyłączeniem zwiększenia pierwotnego planu wydatków w roku 2019 oraz wydatków na zadania zrealizowane w roku 2019 (nie wymagające kontynuacji w roku 2020),

 4. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2019 r. przy uwzględnieniu zmian zachodzących w 2020 r.,

 5. harmonogramu spłat rat kredytów oraz odsetek przypadających na 2020 r.,

 6. harmonogramu udzielonych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Wprowadza się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok:

 1. Dochody

  1. Dochody budżetowe planuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Do formularza należy załączyć część objaśniającą, specyfikację źródeł planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.

  2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2019 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian w przepisach prawa.

  3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

  4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r., z uwzględnieniem informacji o przewidywanych wpływach z Urzędów Skarbowych.

  5. Subwencje ogólne planuje się w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

  6. Planując dochody ze sprzedaży mienia, należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży oraz ich wstępną wycenę.

  7. Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w zawartych umowach.

  8. Środki bezzwrotne planuje się w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.

  9. Wszelkie odchylenia planu dochodów na 2020 r. w stosunku do roku 2019 należy wyjaśnić w części opisowej oraz potwierdzić stosownymi wyliczeniami.

 2. Wydatki

  1. Przy planowaniu i realizowaniu planu wydatków budżetowych należy pamiętać, że wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

  2. Kalkulację planowanych wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów.

  3. Wydatki budżetowe planuje się na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

   1. zadania własne gminy,

   2. zadania z zakresu administracji rządowej,

   3. zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

   4. zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

  4. Wydatki na zadania bieżące urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy należy zaplanować na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019.

  5. W wydatkach majątkowych gminy należy ująć:

   1. zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2019 r.

   2. nowe zadania inwestycyjne według hierarchii konieczności ich realizacji.
    Do każdego zadania należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis zadania, a także stosowne wyliczenia.

  6. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się dodatkowo na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie zawartych umów o prace uwzględniając:

   1. wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (np.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.),

   2. inne zmiany wynikające np.: z tytułu wzrostu dodatku stażowego,

   3. ewentualne skutki finansowe zmian organizacyjnych.

  7. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2019 r. (uwzględniając korekty z tyt. zwolnień chorobowych, itp.),

  8. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  9. Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  10. Do załącznika nr 2 należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje o planowanych wydatkach wraz ze stosownymi wyliczeniami, potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.

 3. Zakład budżetowy sporządza plan finansowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem wcześniej podanych zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych. Do formularza planistycznego należy załączyć część opisową zawierającą informacje o:

  1. źródłach i kwotach przychodów planowanych do uzyskania w 2020 r. wraz z niezbędnymi wyliczeniami,

  2. kierunkach wydatkowania oraz wyliczenia do poszczególnych pozycji planowanych kosztów w 2020 r.

§ 5. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2020, wniosków jednostek  niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i  stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy,  którym mogą być udzielane dotacje (załącznik nr 5), zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 6. Zobowiązuję Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów i przedstawienia propozycji w zakresie planowanych na 2020 r. podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej.

§ 7. Zobowiązuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do:

 1. ujęcia w materiałach planistycznych dotacji dla instytucji kultury,

 2. złożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego wydatków jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zobowiązuję Wydział Inwestycji i Rozwoju do przedłożenia w układzie zadaniowym wydatków majątkowych.

§ 9. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do przedłożenia do dnia 6 września 2019 r. informacji o planowanych dochodach i wydatkach:

 1. do Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska informacji o planowanych wydatkach na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 2. do Wydziału Gospodarki Komunalnej informacji o planowanych dochodach oraz wydatkach na podstawie:

  1. art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  2. art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 3. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 10. Zobowiązuję Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 11. Zobowiązuję Wydział Gospodarki Komunalnej do:

 1. sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

 2. sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 12. Zobowiązuję Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie do sporządzenia projektu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 13.1. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte  wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym opisem, jak również zgodne z przepisami prawa.

 1. Objaśnienia należy napisać czcionką „Fira Sans”, w odmianie „Regular” o rozmiarze 11 pkt.

§ 14. Wszelkie odchylenia planu na rok 2020 w stosunku do roku 2019 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami.

§ 15.1. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach:

 1. Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów,

 2. Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków,

 3. Załącznik nr 3 – Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej,

 4. Załącznik nr 4 – Plan finansowy zakładu budżetowego,

 5. Załącznik nr 5 – Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Gryfino,

 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych - fundusz sołecki,

 7. Załącznik nr 7 – Zestawienie dochodów i wydatków planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska,

 8. Załącznik nr 8 – Zestawienie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 9. Załącznik nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

 10. Załącznik nr 10 – Zestawienie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Załączniki należy uzupełniać czcionką „Fira Sans”, w odmianie „Regular” o rozmiarze 8 pkt.

§ 16. W załącznikach (tabelach) należy wpisać sumę działu i rozdziału, a także sumę paragrafu w przypadku wykazywania kilku zadań (dysponentów) w jednym paragrafie.

§ 17. Dysponenci środków budżetowych w terminie do 13 września 2019 roku  przedłożą Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino opracowane materiały planistyczne na określonych obligatoryjnie formularzach wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami w wersji papierowej i elektronicznej (finanse@gryfino.pl).

§ 18. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom  jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020, niezbędne jest opracowanie wytycznych dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w celu  sporządzenia materiałów planistycznych.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz