Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 261/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 sierpnia 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 261/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz.492, poz.801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 261/14 o pow. 0,0918 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 99/2, w wysokości – 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę numer 261/14 o pow. 0,0918 ha , położoną w obrębie ewidencyjnym Żórawie, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 99/2, położonej w obrębie Żórawie.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości  nie niższej niż jej wartość.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości – 20.500,00 zł, którą powiększa się o koszty przygotowania nieruchomości  do sprzedaży.
Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak