Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w mieście Gryfino, obręb 4 (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta)


ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w mieście Gryfino, obręb 4 (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta)

Na podstawie art. 5a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) i uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457)- zarządzam, co następuję:

§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulic w mieście Gryfino, obręb 4, w rejonie ulicy Jana Pawła II.

§ 2. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących nadania następujących nowych nazw ulic:

 • Marii Dąbrowskiej,

 • Zofii Nałkowskiej,

 • Wisławy Szymborskiej,

 • Sławomira Mrożka,

 • Stanisława Lema,

 • Bolesława Leśmiana,

 • Zbigniewa Herberta.

Proponowane nazwy ulic uwidoczniono na załączniku graficznym nr 1.

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 października do 15 listopada 2019 roku.

 1. Konsultacje będę przeprowadzone w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom rejonu ulicy Jana Pawła II w Gryfinie (wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

 2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są właściciele nieruchomości położonych na terenie osiedla w rejonie ulicy Jana Pawła II, miasta Gryfino, obręb 4 (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta).

§ 4. Ankiety konsultacyjne będą dostępne w terminie określonym w § 3 ust. 1 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.gryfino.pl.

§ 5. Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia procesu zbierania opinii:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gryfino,

 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,

 3. na urzędowych tablicach ogłoszeń,

 4. w prasie lokalnej.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczeniu na stornie internetowej BIP UMIG Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Gmina Gryfino przystąpiła do działań związanych z nadaniem nazw ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie Jana Pawła II, dotychczas położonych w obrębie Wełtyń II. Jest to obszar, który na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1456) został włączony w granice miasta Gryfina, obręb 4. Nadanie nazw ulic pozwoli uporządkować numerację porządkową budynków już istniejących i projektowanych.

Przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami rejonu ulicy Jana Pawła II (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta) umożliwią poznanie opinii i uwag mieszkańców w sprawie proponowanych nowych nazw ulic, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym nr 1.

Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino, obręb 4.

Sporządziła:
Edyta Sztylke