Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/8 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/8 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/8, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§2 Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr X/94/07 z dn. 28.06.2007 r. - wyliczona należność zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 8, w budynku przy ul. Mieszka I 27 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 11 kwietnia 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,42 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 156.000,00 zł,

  • wartość udziału 78/1000 w prawie własności działki gruntu nr 220/5 z obrębu 5 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,1664 ha – 14.000,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska