Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządzam co następuje:

§1. W celu zaopiniowania formularzy zgłoszeń do Gali Sportu powołuję Komisję w składzie:

1) Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji;

2) Daniel Cieślak – Inspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji;

3) Zbigniew Starosta – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Marlin” – Członek Komisji;

4) Jacek Stefański – przedstawiciel Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes” – Członek Komisji;

5) Marek Sanecki – przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Sportowego „Delf” – Członek Komisji;

6) Tomasz Grąbczewski – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kamikaze” –Członek Komisji;

7) Tadeusz Szpura – przedstawiciel Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica” – Członek Komisji;

8) Lesław Duma – przedstawiciel Klubu Sportowego „Energetyk Gryfino” – Członek Komisji.

§2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków złożonych o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§3. Komisja działa w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz regulamin przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy powołać Komisję, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Pietras