Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust.8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino przeprowadzane są kontrole, których celem jest ustalenie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są przez Podkomisję ds. przestrzegania prawa i kontroli, zwaną dalej Podkomisją.

  1. W skład Podkomisji wchodzi czterech upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Podkomisja przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  3. Z przeprowadzonej kontroli Podkomisja sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
W związku z przeprowadzaniem czynności kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niezbędne jest upoważnienie członków Komisji do wykonywania zadań w w/w zakresie.

A. Kraśniak