Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gryfino na kadencję 2019-2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gryfino na kadencję 2019-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 25 statutów sołectw, stanowiących załączniki od nr 1 do 27 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) oraz załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 28 poz. 511) zmienionych uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695), Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 473), uchwałą Nr XXXI/292/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 398) oraz uchwałą Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1426) zarządzam, co następuje:

§ 1. Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunom sołectw – pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianą terminu wyborczego zebrania wiejskiego w sołectwie Parsówek należy dokonać zmiany harmonogramu wyborczych zebrań wiejskich stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r.

Sporządziła:
Izabela Buckowska