Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 1/14 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 1/14 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Adama Asnyka 1/14, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 157.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 14, w budynku przy ul. Adama Asnyka 1 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców - uchwałą Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 30.12.2004 r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 25% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, przy jednorazowej wpłacie należności z tytułu nabycia lokalu, liczonej od ceny ustalonej z zastosowaniem pomniejszeń: 6% - za każdy pracy najemcy w PKP oraz 3% - za każdy rok najmu mieszkania od PKP, nie więcej jednak niż 95%.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z października 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 157.500,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,23 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 149.650,00 zł,

  • wartość udziału 206/10000 w prawie własności działki gruntu nr 47/2 z obrębu 4 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,2543 ha – 7.850,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska