Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do użytku Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla gminy Gryfino, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Plan operacyjny ochrony przed powodzią opracowano w celu przygotowania przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności gminy Gryfino na wypadek powstania zagrożenia powodziowego. Jest on jednocześnie wypełnieniem obowiązku, jaki nakłada na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o klęski żywiołowej.

Plan operacyjny ochrony przed powodzią jest uzupełnieniem Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski