Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2245, 2354 i 2500), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wytyczne dotyczące składania materiałów planistycznych do projektu budżetu i projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej są corocznie określane odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2.1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie lub zmian w wieloletniej prognozie finansowej, wymagający akceptacji organu wykonawczego – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, należy składać w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca i do 25-go dnia każdego miesiąca w celu przygotowania zarządzenia Burmistrza.

  1. Wzór wniosku w sprawie zmiany w budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

  2. Składany do Burmistrza wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie musi zawierać dokładne uzasadnienie.

§ 3. 1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie lub zmian wieloletniej prognozy finansowej wymagający akceptacji organu stanowiącego, należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino 17 dni kalendarzowych przed terminem planowanej sesji Rady Miejskiej.

  1. Wzór wniosku o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej - wykaz przedsięwzięć - stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

  2. Wniosek w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej musi zawierać dokładne uzasadnienie, wskazywać termin zawarcia umowy oraz czas jej trwania. W przypadku przedsięwzięcia, którego termin umowy nastąpi w terminie późniejszym, po jej podpisaniu należy złożyć informację do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4.1. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 zostanie on uwzględniony w terminie późniejszym.

§ 5.1. Wnioski powinny być podpisane wyłącznie przez dyrektora jednostki, któremu Burmistrz przekazał do realizacji część uchwalonego planu finansowego.

  1. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmiany w planie wydatków należy przedłożyć do Skarbnika w nieprzekraczalnym terminie 4 dni od daty podpisania zarządzenia w celu jego terminowego przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  2. Dysponenci budżetu (kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino) zobowiązani są do stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych( Dz.U. z 2014r. poz.1053, z późn. zm.) oraz śledzenia jej zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2245, 2354 i 2500), Burmistrz określił zasady dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Beata Blejsz