Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino, prowadzonej przez Gminę Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino, prowadzonej przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, z 2018 r. poz. 691) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwę w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 28 stycznia 2019 r. do 08 lutego 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową w której zorganizowano oddział przedszkolny, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady szkoły a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady rodziców.

W związku z powyższym na wspólny wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie i wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego w tej szkole, organ prowadzący ustala przerwę w funkcjonowaniu tego oddziału.

Sporządziła:
Marta Karpicka