Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz.492, poz.801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 489/4 o pow. 1141 m2 w wysokości - 110.000,- zł (sto dziesięć tys. zł),

  • działki nr 489/5 o pow. 1446 m2 w wysokości - 138.000,- zł (sto trzydzieści osiem tys. zł),

  • działki nr 490/4 o pow. 1303 m2 w wysokości - 114.000,- zł (sto czternaście tys. zł),

  • działki nr 490/5 o pow. 1296 m2 w wysokości - 113.000,-zł (sto trzynaście tys. zł),

  • działki nr 491/4 o pow. 1226 m2 w wysokości - 107.000,-zł (sto siedem tys. zł),

  • działki nr 491/5 o pow. 1224 m2 w wysokości - 107.000,-zł (sto siedem tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 489/4, 489/5, 490/4, 490/5, 491/4 i 491/5, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, uchwałą nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak