Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 lipca 2019 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz rozdziału 3 załącznika Nr 1 uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino oraz w związku z Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2020 rok w składzie:

 1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodnicząca Zespołu,

 2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,

 3. Teresa Drążek – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Członek Zespołu,

 4. Joanna Ekiert – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Członek Zespołu,

 5. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,

 6. Marcin Stawicki – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Inwestycji i Rozwoju – Członek Zespołu,

 7. Maciej Puzik – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,

 8. Zbigniew Kozakiewicz - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,

 9. Robert Jonasik - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,

 10. Halina Szczepańska – Zespół Parafialny „CARITAS” - Członek Zespołu,

 11. Ewa Olejarz – Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” – Członek Zespołu,

 12. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „HERMES” - Członek Zespołu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino należy powołać Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który będzie wykonywał czynności związane z obsługą budżetu obywatelskiego.
 

Sporządził:
Leszek Ludwiniak