Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Sobiemyślu 15b/3 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Sobiemyślu 15b/3 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Sobiemyślu 15b/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 121.450,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

§2 Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr XLIX/622/02 z dn. 10.10.2002 r. - wyliczona należność, zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 3, w budynku w Sobiemyślu, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców - uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 10.10.2002 r. Ponadto ww. uchwałą - wyrażona została zgoda na udzielenie 95% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemców, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży lub 75 % - przy wykupie lokalu na raty.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z miesiąca grudnia 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 121.450,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 78,40 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 117.800,00 zł,

  • wartość udziału 701/10000 w prawie własności działki gruntu nr 16/85 z obrębu Sobiemyśl, o ogólnej powierzchni 0,1624 ha – 3.650,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej zostanie: zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska