Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb 4 (w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej, zawartej w działkach 466/5, 1429/10, 464/7, 1429/8, 474/1, 463/6)


ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 października 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb 4 (w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej, zawartej w działkach 466/5, 1429/10, 464/7, 1429/8, 474/1, 463/6)

Na podstawie art. 5a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) i uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb 4 (w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej, zawartej w działkach 466/5, 1429/10, 464/7, 1429/8, 474/1, 463/6).

§ 2. 1. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących nadania nowej nazwy ulicy przedstawionej na załączniku graficznym nr 1.

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 23 października do 12 listopada 2019 roku.

  2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom i właścicielom nieruchomości (wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

  3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są właściciele nieruchomości położonych wzdłuż nowej drogi, w rejonie ulicy Letniej i Pogodnej, miasta Gryfino, obręb 4.

§ 3. Ankiety konsultacyjne będą dostępne w terminie określonym w § 2 ust. 2 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.gryfino.pl.

§ 4. Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia procesu zbierania opinii:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gryfino,

  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,

  3. na urzędowych tablicach ogłoszeń.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczeniu na stornie internetowej BIP UMIG Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Gmina Gryfino jest właścicielem drogi położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej zawartej w działkach 466/5, 1429/10, 464/7, 1429/8, 474/1, 463/6, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: KD – grogi gminne, lokalne.

W związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych przy ww. drodze, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, niezbędne jest ustalenie nazwy ulicy dla tej drogi.

Przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami rejonu ulicy Letniej i pogodnej (oznaczonej numerami działek 466/5, 1429/10, 464/7, 1429/8, 474/1, 463/6) umożliwią poznanie opinii i uwag mieszkańców w sprawie nadania nowej nazwy ulicy.

Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb 4.

Sporządziła:
Edyta Sztylke