Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Drzeninie przy ul. Parkowej 5/1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Drzeninie przy ul. Parkowej 5/1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801)

- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej mieszkalnej zlokalizowanej w Drzeninie przy ul. Parkowej 5/1 wraz z budynkiem gospodarczym przynależnym do ww. lokalu - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 121.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Parkowej 5 w Drzeninie, położony na działce nr 29/44 z obrębu Drzenin, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 10.10.2002 r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 25 kwietnia 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 121.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,60 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 113.800,00 zł,

  • wartość udziału 309/1000 w prawie własności działki gruntu nr 29/44 z obrębu Drzenin, o ogólnej powierzchni 0,0449 ha – 3.200,00 zł,

  • wartość udziału 333/1000 w prawie własności działki gruntu nr 29/43 z obrębu Drzenin, o ogólnej powierzchni 0,0508 ha – 4.200,00 zł (na której to działce zlokalizowany jest budynek gospodarczy przynależny do ww. lokalu mieszkalnego).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska