Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2019 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967; z 2017 r. poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Aleksandry Misiuny, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Maria Chrobak – ekspert;

 6. Beata Gorzelańczyk – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Agnieszki Hajduk-Misiak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

 4. Dorota Piechowicz – ekspert;

 5. Waldemar Howil – ekspert;

 6. Beata Gorzelańczyk – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Izabeli Ławickiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Magdaleny Klimas, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Dorota Piechowicz – ekspert;

 5. Waldemar Howil – ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pana Sebastiana Miesiąca, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Maria Chrobak – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Agnieszki Pomykały, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Elżbieta Bloch – ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Edyty Przybysławskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Maria Chrobak – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy Pani Jowity Fuks, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Izabela Nikitińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy;

 4. Elżbieta Bloch – ekspert;

 5. Małgorzata Jabłońska – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 1 w Gryfinie Pani Eweliny Łuczak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Małgorzata Jabłońska – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie;

 4. Maria Chrobak – ekspert;

 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 1 w Gryfinie Pani Moniki Swachy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Małgorzata Jabłońska – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie;

 4. Maria Chrobak – ekspert;

 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Ewy Tuszyńskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Elżbieta Bloch - ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie z Oddziałami Integracyjnymi Pani Agnieszki Ulas, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Elżbieta Bloch - ekspert.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. dyrektor szkoły,

 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 5. przedstawiciel związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.

Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla 12 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2019 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj