Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 83/57, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 83/57, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz.492, poz.801, poz.1309, poz.1589, poz.1716, poz.1924)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 83/57 o pow. 0,0176 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 83/32, w wysokości – 16.500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr LII/510/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę numer 83/51 o pow. około 0,0370 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Steklno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami działek 83/32  i 83/33. Działka nr 83/51 została geodezyjnie podzielona na działki 83/56, 83/57, 83/58, 83/59.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym  w wysokości – 15.400,00 zł, którą powiększa się o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak