Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. 37) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 7 lutego 2019 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji.

2) Daniel Cieślak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji.

3) Ewa Filip – Pomoc Administracyjna w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji.

4) Halina Szczepańska - Parafialny Zespół Caritas przy parafii Narodzenia N.M.P. – Członek Komisji.

5) Łukasz Kamiński – Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze – Członek Komisji.

§2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) weryfikacja ofert pod względem formalnym;

2) ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

3) proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

5) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Ewa Filip