Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” do dnia 10 września 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska