Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz.492, poz.801, poz.1309, poz.1589, poz.1716, poz.1924) - zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 146/10 o pow. 881 m2 w wysokości - 98.000,- zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),

  • działki nr 146/11 o pow. 896 m2 w wysokości - 99.000,- zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.08.2019 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 146/10 i 146/11, położone w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Izabela Ziemska-Walczak