Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Gryfino, w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu w dniu 19 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Gryfino, w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu w dniu 19 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późń. zm) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin treningu uruchamiania syren alarmowych na dzień 19 stycznia 2019 r. – rozpoczęcie na godzinę 1200.

§ 2. Czas trwania pracy syren – 1 minuta.

§ 3.Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Gryfino i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Gryfino za pośrednictwem komunikatu z wykorzystaniem innych środków przekazu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z otrzymanym pismem z Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego dot. uczczenia pamięci zmarłego Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska w dniu 19 stycznia 2019 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Gryfino.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski