Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

Na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Monice Suwale pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie na okres od 1 wrzesnia 2019 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu kandydatowi, ale nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. kończy się 5-letni okres, na który powierzono stanowisko obecnemu dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie. Do ogłoszonego dwukrotnie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora tego przedszkola nie zgłosił się żaden kandydat.

W myśl art. 13 w związku z art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w przypadku gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, organ prowadzący do czasu powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki oświatowej, w której nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

W związku z powyższym pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie powierza się nauczycielowi tego przedszkola Pani Monice Suwale na okres od 1 września 2019 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu kandydatowi, ale nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj