Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz.2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie w następującej wysokości:

  • nr 261/15 o pow. 2472 m2                     -79.000 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),

  • nr 261/16 o pow. 2307 m2                      -69.000 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),

  • nr 261/17 o pow. 2428 m                    -71.000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy),

  • nr 261/18 o pow. 2759 m2                      -71.000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 261/15, 261/16, 261/17, 261/18 położone w obrębie ewidencyjnym Żórawie, uchwałą nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Izabela Ziemska-Walczak