Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino.
2. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino.

Na podstawie art. 63 ust. 14,15,16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245; z 2019 r. poz. 534, poz. 730, poz. 761) zarządzam:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22, 74-100 Gryfino, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,

 2. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 3. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 4. Magdalena Januszewska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 5. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 6. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 7. Katarzyna Wyrobek - Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 8. Elwira Wolny - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 9. Katarzyna Glińska - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,

 10. Julita Pszczółkowska - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,

 11. Monika Kapela - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,

 12. Anna Pielecka - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,

 13. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,

 14. Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,

 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich z siedzibą w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,

 2. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 3. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 4. Magdalena Januszewska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 5. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 6. Krystyna Sawa - Stankiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 7. Katarzyna Wyrobek - Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 8. Elwira Wolny - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 9. Anna Jakonis - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,

 10. Anna Romanowska - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,

 11. Grażyna Wilczyńska - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,

 12. Monika Nerlo - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,

 13. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,

 14. Robert Jonasik - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,

 15. Dorota Hołubowska - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W dniu 29 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino.

 2. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino.

 3. Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino.

W terminie, wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły oferty kandydatów na postępowania konkursowe dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 14, 15, 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołuje komisje konkursowe do przeprowadzenia postępowań konkursowych, na które wpłynęły oferty kandydatów.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska