Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 150 ust. 1 – 6 i art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym, jako załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których są prowadzone oddziały przedszkolne.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) organ prowadzący przedszkole publiczne oraz szkołę podstawową, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, może określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka. W celu usprawnienia procesu postępowania rekrutacyjnego, które na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzone przy użyciu systemu komputerowego, należy zmienić dotychczas obowiązujący wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

Sporządziła:
Marta Karpicka