Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2019 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2019 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 5 Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2019 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE
Na podstawie art. art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 5 Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz