Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 3 Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na  2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn