Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” INT-128

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 sierpnia 2019 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” INT-128

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Gminie Gryfino zostało przyznane dofinansowanie w ramach środków finansowych Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” nr INT-128.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi partnerami oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, dzięki zaplanowanym  kursom językowym oraz wspólnym spotkaniom, podczas których w sposób praktyczny zostaną sprawdzone nabyte umiejętności językowe.

Projekt realizowany jest w terminie od marca 2019 r. do lutego 2022 r. W związku z powyższym wprowadzenie zarządzenia jest zasadne.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska