Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam zmianę w załączniku do Zarządzenia nr 0050.58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu. § 1 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Uhonorowanie wyróżnieniem podczas Gali Sportu przysługuje osobom które spełniają warunki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy zmienić § 1 pkt. 4 w załączniku do Zarządzenia nr 0050.58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Pietras