Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz. 1432, poz.2500 oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz.2348) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, w składzie:

  1. Teresa Drążek - Przewodnicząca

  2. Izabela Ziemska Walczak - Zastępca Przewodniczącej

  3. Żaneta Snoch - Członek

  4. Urszula Ksel - Członek

  5. Izabela Szczepańska - Członek

  6. Edyta Sztylke - Członek

  7. Edyta Welzandt - Członek.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym powoływanie komisji przetargowych do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości, należy do kompetencji burmistrza. W związku z odejściem z pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, części pracowników będących członkami komisji powołanej Zarządzeniem Nr 0050.82.2015 z dnia 09 czerwca 2015 r., nastąpiła konieczność powołania do jej składu nowych członków.

Sporządziła:
Teresa Drążek