Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością uzupełnienia środków na przebudowę ciągów pieszych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 31 000,00 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 350 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie nowopowstałych działek budowlanych przy  ul. Artyleryjskiej w Gryfinie. Środki przenosi się z budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Łużyckiej w Gryfinie w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłatę zmienną za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i deszczowych do kanalizacji deszczowej i dalej do wód płynących – 30 539,52 zł.

  4. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 16 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 18 000,00 zł na wypłaty wynagrodzeń – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 33 000,00 zł na wypłaty wynagrodzeń – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 322/2019 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (działanie 16.1.1.2.W) – 68 384,26 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
 Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz