Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X sesji w dniu 27 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lipca 2019 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X sesji w dniu 27 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
X/80/19 zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok”
oraz „Sprawozdania finansowegoGminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”
Skarbnik Miasta i Gminy
X/81/19 ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r.
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
X/82/19 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
X/83/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta i Gminy
X/84/19 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
X/85/19 ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino Ośrodek Pomocy Społecznej

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na X sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk