Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na V nadzwyczajnej sesji w dniu 19 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na V nadzwyczajnej sesji w dniu 19 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 19 lutego 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
V/40/19 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
V/41/19 aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. Wydział Inwestycji i Rozwoju
V/42/19 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 19 lutego 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na V nadzwyczajnej sesji w dniu 19 lutego 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk