Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.72.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE Nr 120.72.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2019 r.


w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania ocenę ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz inspektorowi bhp.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zagrożeniami wcześniej niezidentyfikowanymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy opracowano aktualną ocenę ryzyka zawodowego.

Sporządziła:
Anna Wójciak