Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.47.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków

ZARZĄDZENIE Nr 120.47.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 sierpnia 2019 r.


w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

1 Sołectwo Bartkowo - opiekun: Czaczyk Jacek
2 Sołectwo Borzym - opiekun: Popławska Joanna
3 Sołectwo Chlebowo - opiekun: Wojdyła Małgorzata
4 Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Duchowska Dorota
5 Sołectwo Czepino - opiekun: Chrzczanowicz Alicja
6 Sołectwo Daleszewo - opiekun: Kubiak Alicja
7 Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
8 Sołectwo Drzenin - opiekun: Ziemska-Walczak Izabela
9 Sołectwo Gardno - opiekun: Birkenfeld-Ból Katarzyna
10 Sołectwo Krajnik - opiekun: Wicińska Magdalena
11 Sołectwo Krzypnica - opiekun: Sztylke Edyta
12 Sołectwo Mielenko Gryfińskie - opiekun: Kuryło Renata
13 Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Szuster Agnieszka
14 Sołectwo Parsówek - opiekun: Jagła-Błasiak Angelika
15 Sołectwo Pniewo - opiekun: Olejarz Ryszard
16 Sołectwo Radziszewo - opiekun: Karolczyk Beata
17 Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Szczepańska Izabela
18 Sołectwo Sobieradz - opiekun: Głowacka-Krysiak Katarzyna
19 Sołectwo Steklinko - opiekun: Kokosza Marta
20 Sołectwo Steklno - opiekun: Kowalska Joanna
21 Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Juszczak Anna
22 Sołectwo Wirów - opiekun: Tołpa Gabriela
23 Sołectwo Wełtyń - opiekun: Bednarska Anna
24 Sołectwo Włodkowice - opiekun: Koczan Daria
25 Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Filip Ewa
26 Sołectwo Żabnica - opiekun: Matyszczyk Edyta
27 Sołectwo Żórawie - opiekun: Furtak Małgorzata
28 Sołectwo Żórawki - opiekun: Szatanik Natalia


§ 2. Do zadań opiekuna sołectwa należy w szczególności:

  1. uczestniczenie w zebraniach wiejskich, w tym w zebraniach wyborczych, zwoływanych przez burmistrza oraz sporządzenie dokumentacji z zebrania,

  2. uczestniczenie, na wniosek sołtysa, w zebraniach wiejskich zwoływanych z inicjatywy mieszkańców sołectwa bądź sołtysa i sporządzenie dokumentacji z zebrania,

  3. udzielanie pomocy sołtysowi, radzie sołeckiej w redagowania protokołów, pism, wniosków, opinii.

§ 3. W przypadku nieobecności w pracy opiekuna sołectwa zastępstwo przejmuje naczelnik/ kierownik danej komórki organizacyjnej bądź inny pracownik wskazany przez naczelnika/kierownika komórki.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 120.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków wraz ze zmianami (zarządzenie Nr 120.8.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. oraz Nr 120.21.2019 z dnia 19 marca 2019 r.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zachodzi potrzeba dokonania zmian opiekunów sołectw.

Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowych.

Sporządziła:
Izabela Buckowska