Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.8.2019 z dnia 7 lutego 2019 r., § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Sołectwo Czepino – opiekun: Agnieszka Jewsiej”.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zmiana personalna w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spowodowały konieczność wskazania innego pracownika Urzędu na opiekuna sołectwa Czepino.

Sporządziła: Izabela Buckowska