Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.85.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.85.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie:

  1. art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815),

  2. art. 4, art. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793),

  4. oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Podjęcie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest niezbędne w celu uregulowania szczegółowych zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Specyfika zadań jednostki samorządu terytorialnego, ich różnorodność oraz posiadane przez jednostkę uprawnienia mają decydujący wpływ na rodzaje druków ścisłego zarachowania, które jednostka wykorzystuje w swojej działalności. Poza określeniem tego, jakie rodzaje druków zaliczane będą w jednostce do druków ścisłego zarachowania, jednostka powinna również określić instrukcję postępowania z nimi oraz zasady kontroli druków. Podstawą zakwalifikowania nowych dokumentów do druków ścisłego zarachowania jest każdorazowo zarządzenie wewnętrzne Burmistrza.

Sporządziła:
Anna Juszczak