Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0152-30/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Dotychczasowe zapisy Regulaminu były zbyt sformalizowane. Doświadczenie związane z organizowaniem służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie umożliwiło przygotowanie nowego Regulaminu uwzględniającego uwagi i sugestie kierowników komórek organizacyjnych w zakresie funkcjonowania służby przygotowawczej w urzędzie.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska