Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103 2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr.120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 r. z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 r. z dnia 12 lipca 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 20.5.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zarządzenie Nr 120.9.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z § 6 ust. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu wdraża Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymagała naniesienia zmian w związku z wydanym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem dotyczącym wskazania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych przepisami prawa. Biorąc pod uwagę powyższe opracowano nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględniającą wszystkie zmiany.

Sporządziła:
Anna Wójciak