Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej do zniszczenia

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej do zniszczenia

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, poz. 357, poz. 650) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję w składzie:

1) Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – przewodnicząca komisji,
2) Beata Ludwiczak – naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek komisji,
3) Izabela Buckowska – zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego – członek komisji,
4) Iwona Szymańska-Ciepłucha – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – członek komisji,
5) Milena Świeboda – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego – członek komisji,
6) Teresa Drążek – naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – członek komisji,
7) Mariusz Andrusewicz – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – członek komisji,
8) Grzegorz Jastrowicz – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – członek komisji,
9) Mariusz Tarka – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – członek komisji,
10) Joanna Ekiert – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – członek komisji,
11) Justyna Satanowska– zastępca naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich– członek komisji,
12) Alicja Kowalska – kierownik Biura Obsługi Rady – członek komisji,
13) Angelika Szulc – koordynator ds. systemu zarządzania jakością – członek komisji,
14) Andrzej Wiśniewski – kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – członek komisji.

  1. Członkowie komisji odpowiedzialni są za dokonanie oceny wytypowanej do brakowania dokumentacji pod względem przydatności jej do celów praktycznych i wydzielenie dokumentacji, której upłynął okres przechowywania i która utraciła znaczenie, w tym wartość dowodową dla organu.

  2. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Szczecinie na brakowanie dokumentacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – niezbędnym jest powołanie komisji dla dokonania oceny tej dokumentacji.

Sporządziła:
Izabela Buckowska