Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 15 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz.978) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 120.67.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny istnieje konieczność przygotowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Sporządził:
Henryk Nowakowski