Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. wprowadza się zmiany:

  1. w § 8 w pkt 5) uchyla się lit. b),

  2. w § 19 pkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników komórek organizacyjnych: Statutu Gminy, Statutu Urzędu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, innych zarządzeń Burmistrza,”

  1. § 37 i 38 otrzymują brzmienie:

„§ 37. Do zadań Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy w szczególności koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego swoim zakresem zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną oraz system zarządzania według normy PN-EN ISO 9001.

§ 38. 1. W skład Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wchodzą:

  1. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

  2. Koordynator ds. Systemu Zarządzania,

  3. Kontroler Wewnętrzny.

  1. Liderem Zespołu jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.”

  1. w § 43 uchyla się pkt 8),

  2. w § 41 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu:

„13) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wnioskiem o wprowadzenie zmian w zakresie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska