Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.86.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.86.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 120.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 lutego 2017 roku, zmienionych Zarządzeniami Nr 120.34.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz Nr 120.43.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się zmianę:

Po § 125 dodaje się § 125 a w brzmieniu:

㤠125 a

Konto 971 – Niepieniężny wkład własny do projektów

  1. Konto 971 służy do ewidencji pozabilansowej niepieniężnych wkładów własnych wniesionych przez jednostkę budżetową do projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

  2. Na stronie Wn konta 971 ujmuje się wyksięgowanie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości poniesionego wkładu niepieniężnego w danym roku budżetowym.

  3. Na stronie Ma konta 971 ujmuje się przypisy wniesionych niepieniężnych wkładów własnych systematycznie w ciągu roku.

  4. Na koniec roku konto 971 nie wykazuje salda.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych konieczne jest ujęcie w polityce rachunkowości jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie konta pozabilansowego służącego do ewidencji wkładu własnego niepieniężnego.

Sporządziła:
Anna Juszczak