Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2019 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok stosowanych przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2019
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok stosowanych przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych z obsługą monitorów ekranowych przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy mają prawo do refundacji okularów korygujących wzrok.

§ 2. Refundacja będzie przysługiwała pracownikom, którym w wyniku przeprowadzonych badań okulistycznych w ramach profilaktycznych badań lekarskich zostanie stwierdzona potrzeba ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 3. Wskazanie do stosowania okularów zostanie zawarte w treści orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy.

§ 4. Częstotliwość wymiany okularów z refundacją urzędu ustala się analogicznie do ważności badań okresowych, nie częściej jednak niż raz na 2 lata.

§ 5. Pracownik ubiegający się o przyznanie refundacji dokona zakupu okularów z własnych środków, złoży wniosek o treści ustalonej w załączniku do niniejszego zarządzenia i załączy fakturę lub rachunek  wystawiony imiennie na wnioskującego pracownika.

§ 6. Kwotę refundacji ustala się do wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 7. Wykonanie zarządzenia w zakresie przygotowania dokumentów i decyzji w sprawach wniosków pracowniczych powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, w zakresie obsługi finansowo - księgowej Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Sporządzenie nowego zarządzenia podyktowanie jest potrzebą aktualizacji starych zapisów.

Sporządziła: Anna Wójciak